מוצר נוסף בהצלחה

מדיניות פרטיות

חברת אבש אזמרה אחזקות בע״מ (להלן: "החברה" או "מנהלת האתר", לפי העניין), מפעילת האתר המלקט (להלן: "האתר"), מכבדת את פרטיותך, ועל כן משקיעה מאמצים כדי להגן על המידע שלך, ובכלל האמור המידע הנמסר על ידך. 

מטרת מדיניות זו, הינה להסביר לך את הבסיס להגנה ו/או לשימוש ו/או לעיבוד המידע ו/או הנתונים שייאספו ממך ו/או עליך, הקשורים אליך ו/או לשימושך באתר, ובכלל האמור באיזה אופן ייעשה שימוש בנתונים אלה ואחרים. 

החברה מצדה מתחייבת להגן על המידע באופן העולה בקנה אחד עם חוקי הגנת המידע, וכן בהתאם למדיניות זו. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא בעיון מדיניות זו, על מנת להבין את ההתנהלות בקשר למידע שלך ולאופן בו תנהג בו החברה. 

מטעמי נוחות בלבד, מסמך זה מנוסח בלשון זכר יחיד, אך הוא רלוונטי לכל משתמשי האתר. 

אישור מדיניות הפרטיות על ידי המשתמש 

ראשית יובהר כי שימוש באתר, בין אם על ידי רישום ובין אם על ידי כניסה לאתר או גלישה בו, מהווים אישור מצדך כי ידועים לך, או כי ניתנה לך האפשרות לקרוא את מדיניות הפרטיות ביחס למידע, כהגדרתו במדיניות זו. המידע שיימסר על ידך ו/או שייאסף על ידי החברה בקשר עם שימושך באתר, יוחזק על ידי החברה ויישמר על ידה, בהתאם לשיקול דעת החברה ו/או מדיניות זו ו/או ע"פ כל דין. 

כמו כן, אם וככל שתמסור פרטים אודות צד ג', עליך להפנות את תשומת לבו של כל צד ג' כאמור, למדיניות זו. 

סוג המידע הנאסף וכיצד: 

מידע אישי - מידע מזהה ופרטי התקשרות, כפי שיימסר לנו על ידך בכל דרך שהיא, כגון: שם ומספר טלפון, מספר זהות, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל. מובהר בזאת כי אינך חייב למסור מידע זה, אך הדבר בהכרח ימנע מהחברה ו/או האתר את האפרות לספק לך את השירות. הוא הדין לגבי מסירת מידע שגוי ו/או חלקי. 

פרטי אמצעי תשלום – כפי שיימסרו לנו על ידך. 

מידע מהפלטפורמות החברתיות השונות - כל המידע ו/או התכנים הכלולים ו/או המפורסמים בפרופילי המשתמש שלך ברשתות החברתיות השונות (אם וככל שתבחר להירשם ו/או לעשות שימוש באתר, באמצעות איזו מהרשתות החברתיות).

מידע הנאסף באמצעים טכנולוגיים במהלך השימוש באתר – מדובר במידע המאפשר לאתר לאסוף נתונים אודות פעילות המשתמשים באתר האינטרנט, ובכלל האמור מידע על דפדפני אינטרנט, כתובות המחשבים ו/או אתרי אינטרנט מהם הגעת לאתר, מיקום גיאוגרפי, דמוגרפי, עוגיות  (Cookies), כולל היסטוריית ביקורים באתר ו/או באתרים אחרים, נתוני רצף הקלקות ופעילות מקוונת, מידע אודות סוג המחשב ו/או המכשיר ו/או תכנת הדפדפן, וכיו"ב נתונים אותם ניתן לאסוף באמצעים טכנולוגיים.

פניות ו/או תכתובות עם האתר ו/או החברה. 

מידע נוסף כמפורט במדיניות פרטיות זו.

השימוש במידע 

החברה תעשה שימוש במידע הנחוץ, בראש ובראשונה, על מנת לספק לך השירות המוצע על ידה במסגרת האתר. לצורך כך, ייתכן והחברה תעביר חלק מהמידע לגורמים שלישיים הפועלים מטעמה ו/או בשליחותה, על מנת לספק לך את השירות ו/או לשפרו ו/או לנהלו ו/או לפתחו. מקרים נוספים בהם תוכל החברה לעשות שימוש במידע, היא ו/או מי מטעמה, הינם, בין היתר: לצורך תקשורת עמך, לצורך משלוח דברי פרסום ושיווק (בכפוף להוראות החוק), לצורך התאמת מוצרים ו/או שירותים העשויים להתאים לך אישית בהתאם למידע אודותיך, טיוב המידע אודותיך, שימוש ו/או מסירת המידע מכח ובהתאם להוראות הדין ו/או בהתאם לצווים ו/או החלטות שיפוטיות או מעין שיפוטיות, הגנה על זכויות משפטיות של החברה ו/או אחרים מטעמה, חיובים וגביה, בירור ו/או מניעת תרמיות והונאות, ניהול ו/או תפעול ו/או שיפור האתר ו/או השירותים ו/או המוצרים המוצעים על ידי האתר ו/או החברה, שימוש במידע לצורך ביצוע ניתוחים סטטיסטיים, פענוח שימוש ומשתמשים, פילוח הרגלי קניה וכיו"ב, ובלבד שהשימוש במידע הינו חיוני לביצוע איזו מהפעולות המנויות לעיל. 

שיתוף במידע ו/או המחאת הזכויות במידע 

החברה רשאית לשתף ו/או להמחות ו/או להסב ו/או את זכויותיה והתחייבויותיה במידע, כולו או חלקו, במקרה של מכירת פעילותה, כולה או חלקה, לצד שלישי, או במקרה של צדדים שלישיים הפועלים מטעם החברה, ובלבד שאותו צד שלישי ייטול על עצמו את ו/או יעמוד בהתחייבויות החברה, בהתאם למדיניות זו. 

אבטחת המידע ושמירה עליו

מנהל האתר יפעל לאבטחת פרטיו האישיים של המשתמש, כהגדרתו לעיל, בהתאם להוראות מדיניות זו. עם זאת, מנהל האתר אינו יכול להבטיח כי מערכותיו חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות, ובמקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין.

מנהל האתר וכל גורם או צד ג' אחר מטעמו, לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים או עקיפים שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מפריצה ו/או חדירה בלתי מורשים למערכות האתר, ו/או להשגת המידע הנאסף במסגרתו.

מנהל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים וסבירים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. בתוך כך, כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון ו/או עקב כשל ו/או טעות אנוש בתום לב, האתר ומנהליו לא יהיו אחראיים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם המידע ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנות האתר ו/או מי מטעמו (ככל שתקבע בבית המשפט).

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה ו/או האתר רשאים לשנות בכל עת את מדיניות הפרטיות, ומדיניות הפרטיות המפורסמת באתר, היא הרלוונטית. בטרם תשנה החברה את מדיניות הפרטיות, היא תפרסם על כך הודעה מראש ובכתב באתר. בכל מקרה, מומלץ לעיין במדיניות זו מפעם לפעם, או משימוש לשימוש, בכדי להתעדכן בדבר מדיניות הפרטיות העדכנית. 

קטינים ו/או פסולי דין 

כמפורט בתקנון האתר, הרשאים לעשות שימוש באתר הינם כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל), ובלבד שאינו חסוי ו/או פסול דין. לפיכך, החברה אינה אוספת ביודעין מידע על קטינים ו/או פסולי דין. ככל שהנך סבור שנמסר לחברה מידע על ידי מי שאינו מורשה לבצע פעילות באתר, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי, על מנת שנוכל לטפל בדבר בהתאם. 

זכויותיך

זכותך לפנות אלינו בבקשה לקבלת עיון ו/או פרטים אודות המידע המוחזק אודותיך. כמו כן, בהתאם להוראות החוק, במקרים מסוימים, זכותך לבקש את תיקון המידע ו/או מחיקתו, וזאת בכפוף למקרים בהם הדין מאפשר לנו ו/או אינו מחייב אותנו לשמור את המידע כפי שהוא. לצורך כך, עליך לפנות אלינו בבקשה מסודרת ומפורטת בכתב, ואנו נטפל בפנייתך ונשיבך בהקדם. 

דין ושיפוט

הדין החל על הפעולות באתר, ובכלל האמור על תקנות האתר ועל מדיניות פרטיות זו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת - תהיה לבתי המשפט המצויים במחוז תל אביב-יפו או במחוז מרכז הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

יצירת קשר

בכל שאלה ועניין הנוגעים למדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות אלינו, באמצעים הבאים:

פניה באתר: hamelaket.co.il

דוא"ל: info@hamelaket.co.il

טלפון: 0502047404